plaat

Bedrijfsvoering op de boerenbedrijven in het Noorderpark e.o.

Veranderende tijden en voortschrijdende inzichten
In de landbouw is men ervan overtuigd dat agrarische productie, zonder te letten op de uitstoot in het milieu, niet het duurzame karakter heeft dat nodig is om verantwoord te produceren.
Duurzame landbouw is landbouw die verantwoord omgaat met haar omgeving en in het bijzonder met de bodem, het water en de landbouwhuisdieren zonder het ecosysteem geweld aan te doen.
Duurzame landbouw heeft ook een economische component. De ondernemer in de landbouw (de moderne boer) zal het bedrijf ook rendabel moeten houden.
Europese wetgeving, zoals de kaderrichtlijn water en de nitraatrichtlijn, schrijven dwingend voor aan welke milieueisen een boer moet voldoen.  

Agrarisch natuurbeheer
Het agrarische natuurbeheer heeft een vaste plaats veroverd op het agrarische bedrijf. Afhankelijk van de ligging en de structuur van het bedrijf zijn de bedrijfsdoelen voor de grondgebonden veehouderij in het Noorderpark: Gruttozorg voor weidevogels, botanisch slootkant- en randenbeheer het beheer van landschapselementen waaronder erven.

De doelen vallen onder de begeleidende biodiversiteit van het grondgebonden veehouderijbedrijf.
Door een stelsel van vergoedingen is het voor een boer uit oogpunt van ondernemerschap zinvol om mee te doen wanneer het past binnen de bedrijfsvoering. Zorg voor de natuur en landschap op het bedrijf is een wettelijke plicht voortvloeiend uit de Flora en Faunawet.
Kennis uitwisseling en het stimuleren van collega’s tot deelname aan het agrarische natuurbeheer staan hoog in het vaandel van de Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o.

Daartoe organiseert de vereniging voorlichtingsbijeenkomsten, maakt brochures en publicaties en adviseert bij initiatieven van particuliere landeigenaren. Waar mogelijk worden er projecten gestart die bij de doelstellingen van de vereniging passen.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m