plaat

Gemeenschappelijk (Europees) Landbouw Beleid en agrarisch natuurbeheer:  
Het Europese landbouwbeleid richt zich onder andere op plattelandsontwikkeling binnen duurzame kaders.  In Nederland is een Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3) opgesteld om aan te sluiten bij het Europese beleid. De onderwerpen "Natuur en landschap" en "Verbetering waterkwaliteit" passen hierin. Deze vormen de paraplu voor het agrarisch natuurbeheer.
 De uitvoering hiervan is neergelegd bij de provincies, waarbij collectieven de basis vormen om meer samenhang in beheersactiviteiten te waarborgen. De ANV Noorderpark is aangesloten bij het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Utrecht-Oost.
Agrariërs die mee willen doen met agrarisch natuurbeheer sluiten daartoe  beheersovereenkomsten af met het collectief. De provincie stelt de vergoedingen vast die met het beheer gemoeid zijn, en geeft akkoord op de aanvraag. De provincie heeft in haar natuurbeheersplan aangegeven welk beheer in welke gebieden wenselijk is. De mogelijke pakketten sluiten daarop aan. Zo kan er in Utrecht oost bijvoorbeeld geen pakket afgesloten worden voor weidevogelbeheer, maar wel voor akkerranden en slootkanten. De pakketten hebben een looptijd van zes jaar, ingaande 1 januari 2016. Later afgesloten pakketten eindigen ook in december 2021.
Het collectief zorgt voor de administratie van de pakketten en de vergoedingen, en is belast met toezicht op de uitvoering. Het collectief moet de resultaten in natuurwinst monitoren. Het is daarvoor gecertificeerd op basis van het handboek natuurkwaliteit. Er zijn lijsten met doelsoorten (planten en dieren) opgenomen in het natuurbeheersplan van de provincie. Die doelsoorten zijn deels ook Europees vastgesteld.

Sinds 2014 loopt er een parallel project, geïnitieerd door de Utrechtse Waterschappen, om de waterkwaliteit  van boerensloten te bevorderen. Ook daarop kan via het collectief Utrecht Oost worden ingetekend. Dit project is breder dan de beheerspakketten in de "groenblauwe diensten", het gaat hier met name om de doelstelling van schoner water.

Algemene informatie over het GLB

ANV Noorderpark en het GLB

 

Groen-blauwe diensten in het kader van het GLB

Informatie Collectief-Oost ( ANV Noorderpark maakt deel uit van Collectief Oost)

 

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m