plaat

Algemene informatie.

Binnen de Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark is een werkgroep “Landschap en Natuur” actief.  Doel van de werkgroep is de natuur en het historische landschap van het Noorderpark en omgeving waardevol te houden. Waar mogelijk wordt geijverd voor de aanleg van nieuwe natuur ter vervanging van verdwenen landschapselementen. Het gaat dan om kleine natuurelementen als geriefbosjes, bomenrijen en -singels en natuurvriendelijke slootkanten. Ook de aanplant van streekeigen erfbeplantingen is van belang. Daarmee wordt de ecologische waarde van het gebied meer gevarieerd. Bij dergelijke plannen wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van het landschap. Het gaat in deze streken om opstrekkende kavels, loodrecht op de dijken van waaruit de ontginning ten behoeve van veenwinning begonnen werd. geschoonde sloot

De werkgroep “Landschap en Natuur” richt zich ook op het promoten van kennis over het landschap en de natuur in het Noorderparkgebied. Dat wordt zichtbaar in enkele lopende projecten, waar inwoners van het gebied aan kunnen deelnemen.

De werkgroep ontplooit ook activiteiten om het Noorderpark meer bekendheid te geven als recreatiegebied. Er zijn een aantal wandel-, fiets-, kano- en skateroutes in het Noorderpark. De werkgroep streeft ernaar deze onder de aandacht van het publiek te brengen.

De werkgroep volgt met belangstelling de politieke ontwikkelingen in het gebied, zoals de opstelling van landschapontwikkelplannen (LOP) en bestemmingsplannen en formuleert - indien nodig -een zienswijze of gaat inspreken op openbare bijeenkomsten. Het Noorderpark ligt in de gemeente De Bilt, Stichtse Vecht en Utrecht. De gemeente De Bilt maakt onderdeel uit van het Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijn. Voor deel van het Noorderpark dat onder de gemeente Stichtse Vecht valt is destijds het Landschapsontwikkelingsplan Maarssen opgesteld. Bij beide Landschapsontwikkelingsplannen was de agrarische natuurvereniging vertegenwoordigd in de klankbordgroep.. Zie verder activiteiten onder natuur en Landschap

Tenslotte richt de  ANV zich op de coördinatie van subsidieaanvragen voor natuur- en landschapsbeheer.  Inmiddels zijn er ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de subsidieregelingen. Voor de huidige stand van zaken in het Noorderpark klik hier.

Over de natuur- en landschapactiviteiten van de vereniging worden publicaties geschreven, en informatiebijeenkomsten georganiseerd. De publicaties zijn te vinden in de leesmap op deze website, voor de bijeenkomsten: volg de nieuwsberichten.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m