OPZET VAN EEN AKKOORD (versie 2.1)

Akkoord van Utrecht.
(Herijking EHS)

 

Partijen:

Hierna gezamenlijk te noemen de Partijen.

 

Overwegingen:

 

Partijen spreken het onderstaande af en verplichten zich in te zullen spannen om die afspraken na te komen:

 

De te kiezen wijze van realiseren is afhankelijk van het natuurtype, dat voor het betreffende gebied in het natuurbeheerplan wordt vastgesteld en van de realisatiemogelijkheden ter plekke;