plaat

Succes Uilenproject laat nog op zich wachten (Uit Eindrapportage Uilenproject Noorderpark en omstreken, 2011)

 Tijdens het uilenproject, -in 2009 en 2010 -, zijn op verschillende adressen in het Noorderpark nieuwe nestkasten geplaatst. Er hangen nu 40 kasten voor Kerkuilen, en ongeveer evenveel voor Steenuilen.
Het succes van die kasten laat nog even op zich wachten. Hoewel er wel meteen een Westbroeks Kerkuilenpaar in een Maartensdijkse kast trok, en het jaar daarna met succes een stel jongen grootbracht!
Er zijn nu 13 bewoonde Kerkuilenkasten, en daarvan wordt er in 9 kasten ook gebroed. In 2010 zijn er ook een stel jongen groot gebracht. Helaas was 2011 een slecht jaar voor de Kerkuil in het Noorderpark. Er is maar in 3 nesten gebroed, en geen daarvan heeft jongen grootgebracht. Een uilenpaar is na een mislukt eerste nest opnieuw gaan broeden. In oktober waren er nog jongen in het nest. En nu maar hopen dat die pluizenbollen het redden voor de winter!
De Steenuil doet het slecht in ons gebied. Er zijn maar twee bewoonde nestkasten, en er wordt maar in een daarvan gebroed. Hier waren ook jongen. we hopen dat de mooie kasten ook meer Steenuilen zullen bewegen om te gaan broeden!(tabel met resultaten)
Volgens de kenners kan het wel 10 jaar duren voordat de uitbreiding van nestgelegenheid ook echt tot meer uilen leidt.
Oproep aan alle leden van de ANV die een kast op hun erf hebben hangen: houd de kast in de gaten en laat ons weten als er bewoning is of jongen zijn!

 terug

 

moerasvogelMoerasvogels:
Samen met de Vogelwacht Utrecht, Werkgroep Sandwijck en Landschap Erfgoed Utrecht werkt de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark aan een projectplan om de “groenblauwe dooradering” (b.v natuurvriendelijke oevers en bloemrijke perceelranden) van ons werkgebied te verbeteren. In het projectplan worden voorstellen gedaan om natuurvriendelijke oevers aan te leggen, de waterkwaliteit te verbeteren en de randen langs de graslanden te beheren. Een projectvoorstel is ingediend bij de gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden.

 terug

 

Doel van het project is om de biodiversiteit rondom erven in het Noorderpark en omgeving te vergroten. Eigenaren van boerenerven kunnen advies van deskundigen krijgen bij het opstellen van een bedrijfsnatuurplan. In het plan kunnen adviezen opgenomen worden over het aanleggen van kleine landschapselementen (knotbomen, hoogstamfruitbomen, poel). Bovendien kunnen er allerlei praktische tips worden opgenomen als bijv. hoe kan het biotoop rondom m'n erf verbeteren voor boerenzwaluwen. Dit project is als idee opgenomen in het werkplan 2011 en moet nog verder uitgewerkt worden.

 terug

 

Subsidieregeling Natuur enLandschap
In het natuurbeheerplan van de provincie Utrecht 2011 is aangegeven dat de provincie de komende jaren alleen subsidie beschikbaar stelt voor beheer van landschapselementen waarvoor nu ook al subsidie wordt verstrekt. Wanneer u nadere informatie wilt over de subsidieregelingen: neem contact op met Landschap Erfgoed Utrecht, Hein Pasman, tel. 030 2205534

 terug

 

fort_ruigenhoekPolitieke ontwikkelingen.

Fort Ruigenhoek
De vereniging heeft al in 2010 haar bezorgdheid uitgesproken over de plannen van Staatsbosbeheer om het fort Ruigenhoek open te stellen voor publiek en er een horecagelegenheid te vestigen.

Alternatief van ANV voor padenplan Fort Ruigenhoek( aug 2012)
De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft bij de gemeente De Bilt een bezwaarschrift ingediend tegen de plannen van Staatsbosbeheer om de noordkant van het gebied bij Fort Ruigenhoek te ontsluiten met een stel wandelpaden. Er zou dan een “rondje Fort” gelopen kunnen worden vanaf de parkeerplaats aan de zuidkant. Het hele gebied benoorden Fort Ruigenhoek is al tientallen jaren ontoegankelijk en de flora en fauna heeft zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Daardoor is een stabiel en kwetsbaar ecosysteem ontstaan, waar veel zeldzame en beschermde (gids)soorten voorkomen, zoals orchideeën, grote libellen, vleermuizen, dassen, reeën, ringslangen en veel moerasvogels inclusief de ijsvogel.  Bezoekers kunnen het gebied straks inlopen en de vegetatie verdichten, waardoor deze verruigt. Het grootst probleem zal echter gevormd worden door de aanwezigheid van honden. Deze mogen in de aangrenzende gebieden ten zuiden van het fort loslopen, en vormen een bedreiging voor de slangen, reekalfjes, jonge vogels, dassen. Daarom zou het gebied volgens het plan verboden moeten worden voor loslopende honden en ook na zonsondergang niet meer toegankelijk mogen zijn.
Onze vereniging betwijfelt de haalbaarheid van openstelling met zo’n beperking, omdat er toch niet gehandhaafd wordt.
Er is een alternatief tracé bedacht, waarlangs een “rondje Fort” gelopen kan worden, maar waarbij de kwetsbare natuur vermeden wordt. De Agrarische Natuurvereniging vindt dat we zuinig moeten zijn  met de kleine stukjes mooie natuur die we nog hebben in ons gebied, en zet zich in om deze te behouden en beschermen. Verwacht wordt dat er een hoorzitting komt om de bezwaren te bespreken.

Gemeente trekt vergunning in (jan 2013)
De hoorzitting over de paden in de Gagelpolder en bij fort Ruigenhoek heeft plaatsgevonden op 30 oktober 2012. Daar werden alle bezwaarschriftindieners gehoord, en toetste de commissie de bezwaren aan de geldende wettelijke kaders.
De conclusies van de bezwaarcommissie zijn toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt. Het college heeft in januari 2013 een nieuw besluit genomen: de vergunning voor aanleg van paden in de Gagelpolder wordt ingetrokken vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan. Het is hier natuurgebied, waar geen nieuwe paden mogen worden aangelegd.
De vergunning voor paden rondom het fort wordt ook ingetrokken, maar B en W verschilt van mening met de bezwaarcommissie over de mogelijkheden. Volgens de commissie is hier sprake van een nieuwe recreatieve voorziening, en die mag hier niet worden aangelegd. Het college vindt dat dit wel mogelijk is, want het zou gaan om paden ter ontsluiting van bestaand recreatiegebied. Er moeten dan wel  voorzieningen getroffen worden voor de bescherming van planten en dieren, waaronder de dassen. De commissie betwijfelt of deze noodzakelijke beschermende maatregelen doel treffen: SBB kan niet garanderen dat er geen honden en weinig mensen komen.
De bezwaarmakers zijn dus in het gelijk gesteld, en daar is de ANV Noorderpark blij mee. De Gagelpolder blijft rustgebied en deels ontoegankelijk. Wat de noordzijde van het fort betreft is het afwachten wat Staatsbosbeheer nu gaat doen.

 

 

Herijking Ecologische Hoofdstructuur.
Het kabinet Rutte heeft de provincies opgedragen de plannen voor de realisatie van de Ecologische hoofdstructuur te herijken. Daaraan is een forse bezuiniging gekoppeld.
In de provincie Utrecht is een samenhangend voorstel gemaakt, waaraan behalve de provincie zelf, ook natuur en milieuorganisaties, LTO en de agrarische natuurverenigingen (verzameld in de organisatie “Veelzijdig Boerenland”), en de provinciale gebiedcommissies hebben meegewerkt.Dit voorstel is naar buiten gebracht via een persbericht.
De provinciale kaart is verdeeld in gebieden met een verschillende natuurkarakteristiek. Voor elk gebied is de toekomstvisie aangegeven voor de natuur. Behalve gebieden in de Ecologische hoofdstructuur (EHS) worden ook gebieden onderscheiden met kansrijke nieuwe natuur, gebieden die waardevol zijn buiten de nieuwe natuur en gebieden waar geen nieuwe natuur kan worden gerealiseerd. Voor de beide middencategorieën wordt agrarisch natuurbeheer als beheersoptie aangewezen.
In het Noorderpark zal het westelijke, moerassige gedeelte, dat nu al grotendeels in bezit is van natuurorganisaties, geen beheerswijziging ondergaan. Het wordt als natuurgebied beheerd. Het middengedeelte bestaat uit een mix van agrarisch gebruik en verspreide natuur terreinen. Hier zullen boeren en terreinbeheerders moeten samenwerken voor een goede toekomst van de natuur (het is ook nog eens Natura 200 gebied).
In het oostelijk deel zullen particulieren gefaciliteerd moeten worden om kleine landschapselementen te behouden en herstellen.
In een reactie op het voorstel geeft de Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark bovendien aan, dat de realisatie van een robuuste ecologische verbindingszone  tussen Oostbroek en Westbroek van groot belang is. De druk in het gebied is erg groot om te bouwen en (snel)wegen aan te leggen. Ook vindt de ANV dat in de stadsrandzones meer ruimte moet komen voor agrarisch natuur beheer.
Het spreekt vanzelf dat wij van mening zijn dat de status EHS (voor de robuuste verbinding ) of kansrijke nieuwe natuur (voor het middengebied en kleinschalige oostgebied) de beste optie zijn.

Standpunt van de agrarische natuurverenigingen over de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.
De koepelorganisatie Veelzijdig Boerenland heeft namens de Utrechtse Agrarische natuurverenigingen een brief gestuurd aan de provincie. Hierin geven ze een reactie op het voorontwerp van de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.
Een punt in deze reactie is de tegenstrijdigheid van verschillende beleidsdoelen, zoals weidevogelbeheer dat weer ergens anders wordt tegengewerkt door recreatieve ontwikkeldoelen.
Verder willen de ANV’s nadrukkelijker betrokken worden bij landschapsontwikkelingen en vinden ze dat natuurcompensatie ook mogelijk zou moeten worden door aan boeren op te dragen de natuur op hun land te versterken.
Voor ons gebied wordt er specifiek gevraagd naar bescherming van het overgangsgebied tussen de Heuvelrug en het Westbroekse veenweidegebied tegen grootschalige ingrepen.
Lees hier de complete brief.

Bezwaren tegen bevriezen vergoedingen natuurbeheer
 LTO Noord, Landschap Erfgoed Utrecht, SBNL en de Utrechtse Agrarische Natuurverenigingen hebben samen een brief gestuurd naar de provincie, waarin ze protesteren tegen bevriezen en bezuinigen op de vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer.
Particuliere natuurbeheerders krijgen een korting van ca 10%. Boeren krijgen vanaf 2012 niet voor inflatie en onkostenstijging gecorrigeerd voor natuurvriendelijk gebruik van het land.
Dit wordt een vreemde actie van de provincie gevonden, omdat er juist een akkoord bereikt is over verkleinen van de plannen voor de Ecologische hoofdstructuur, waarbij de vergoedingen onaangetast zouden blijven. 
Deze maatregel, ingegeven door de algehele landelijke bezuinigingen op de natuur, stimuleert boeren niet om mee te (blijven) doen met agrarisch natuurbeheer. Aan de provincie wordt gevraagd om de subsidies uit eigen provinciale middelen aan te vullen.

Plannen voor weidevogelbeheer vanaf 2014
kievitAgrarisch natuurbeheer in gebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur valt vanaf 2014 “buiten de boot” van de Nederlandse subsidies. Een deel van het huidige stelsel van natuurbeheer gaat naar de provincies (als die tenminste met de decentralisatie instemmen!). Mogelijk kan het weidevogelbeheer voor gebieden buiten de EHS ondergebracht worden bij het gemeenschappelijk landbouw beleid (GLB), dat europees geregeld wordt. Een groot deel van het Noorderpark is geen Ecologische Hoofdstructuur, en daarmee zijn deze voorstellen van direct belang voor onze vereniging.
De ideeën van de koepel van agrarische natuurverenigingen liggen nu bij staatssecretaris Bleker van Economie, Landbouw & Innovatie.
In de bijlage zit een informatiebulletin van 'Veelzijdig Boerenland' met de uitwerking van de voorstellen en fraaie schetsen om een idee te geven!

 

bijenhotel

 

Als we het hebben over bijen, en hoe belangrijk ze zijn voor de bestuiving van vruchtbomen, wordt er vanzelfsprekend gedacht aan de bijenvolken die door imkers gehouden worden. Maar er zijn ook veel wilde bijen, die erg belangrijk zijn voor het bestuiven van bloemen in de natuur en in de tuin.  Zulke bijen leven vaak alleen (solitair). Ze leggen hun eitjes in kleine holtes in de schors van bomen, oud hout, dode plantenstengels en dergelijke. Omdat er steeds meer tuinen worden betegeld, en er ookbijen B eb b steeds minder openbaar groen is, waar oud hout en dode planten blijven liggen, worden particulieren gestimuleerd om een bijenhotel in hun tuin op te stellen. Dat kan van heel simpel een schijf kops hout met gaten in verschillende doorsnede, tot een kistje waarin zich allerlei buisvormige openingen in hout bevinden door gebruik van bamboe, takjes, kops hout en halfverweerde stammetjes.(plaatjes Vierklank)

 

 

 

terug

 

terug

 

 

 

 

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m