plaat

Het doel van onze vereniging
bloeiende kersenboom Het doel van onze vereniging is de waarden van het Noorderpark verder te ontwikkelen en uit te dragen. Daarbij gaat het om landschappelijke, economische, ecologische en cultuurhistorische waarden. Uitgangspunt is een rendabele landbouw als drager van het landschap Noorderpark.

De ligging
Het Noorderpark is het groene gebied ten noorden en oosten van de stad Utrecht. In het gebied bevinden zich de woonkernen van Groenekan, Hollandse Rading, Maartensdijk, Tienhoven / Oud Maarsseveen en Westbroek.
Het Noorderpark heeft veel te bieden aan de bewoners en bezoekers van het gebied. De agrarische natuur en landschapswaarden die er zijn worden voor een groot deel bepaald door de agrarische bedrijfsvoering in het gebied. Het gebied heeft zijn vorm gekregen door turfwinning. Zo is het slagenlandschap ontstaan.
De ligging als overgangsgebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied geeft een natuurlijke variatie in de grondsoorten en waterhuishouding die bijzonder geschikt is voor verschillende natuurdoelen. Een goed voorbeeld is het kwelwater dat in het gebied omhoog komt onder invloed van de Utrechtse Heuvelrug.

zoddenlandschap

Aanpak
De vereniging organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die een bijdrage leveren aan het versterken van de kwaliteit van het Noorderpark. Deze activiteiten worden verder uitgewerkt en uitgevoerd door een aantal actieve leden die deelnemen aan een van de werkgroepen die binnen de vereniging zijn ingericht. De werkgroep Educatie- en Plattelandsbeleving en de werkgroep Landschap en Natuur zult u het meest tegenkomen bij de verschillende activiteiten. In deze werkgroepen zijn zowel agrariërs als burgers vertegenwoordigd. Voor beiden geldt dat zij het Landschap Noorderpark een warm hart toedragen.De vereniging betrekt bij haar plannen en de aanpak zoveel mogelijk alle bewoners in dit gebied.

Bekendheid met het boerenbedrijf:
Een open relatie met de burgers in het gebied staat hoog op de agenda. Daarbij wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan contacten met scholen en bewoners van het nabijgelegen Overvecht door de organisatie van  lammetjesdagen, excursies in de polder en bezoeken aan een boerderij. Er wordt deelgenomen aan landelijke open boerderijdagen, monumentendagen en school educatieprojecten om zichtbaar te zijn buiten de directe omgeving van de dorpen.

windmolenVoorlichting aan agrarische bedrijven over duurzaamheid
De agrarische vereniging heeft ook activiteiten die gericht zijn op de eigen leden. Voorbeelden zijn voorlichting en informatie aan de boeren in het Noorderpark over duurzame bedrijfsvoering, onderhoud van het landschap en bevorderen van de biologische diversiteit. Voor thema’s zoals energiebesparing, methaanproblematiek en klimaatmaatregelen worden deskundigen uitgenodigd.

 

Vertegenwoordiging van natuurvriendelijke agrarische bedrijven in overheidsinitiatieven.
De agrarische natuurvereniging zorgt ervoor dat zij betrokken is bij de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied, zoals de activiteiten van de gebiedscommissie Vecht en Weiden. Deze commissie is ingesteld door de provincie Utrecht in het kader van de agenda Vitaal Platteland. De gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht hebben een LOP (landschapsontwikkelingsplan) ontwikkeld, waar de vereniging een rol in meespeelt. Het LOP zet onder meer in op het stimuleren van streekeigen inrichting van erven. Ook neemt de vereniging deel in de Utrechtse tak van de organisatie Veelzijdig Boerenland, waarin bijvoorbeeld het subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer wordt besproken.

Projecten en bestuurlijke professionaliteit
De vereniging neemt waar mogelijk de kansen waar om door middel van projecten de aandacht te vragen voor het duurzame agrarische bedrijf. Zo is er een succesvol uilenkastenproject uitgevoerd in 2009 en 2010. Binnen dit project zijn 40 nieuwe uilenkasten geplaatst. Eén van de kasten werd in 2010 al bewoond door een jonge Maartensdijkse kerkuil die in 2009 geboren was. Ter versterking van de interne bestuurskracht heeft het bestuur, samen met haar werkgroepen een professionaliseringsprogramma doorlopen. Resultaat zijn een  gedegen structuurplan voor de komende jaren en een bijbehorend communicatieplan. De speerpunten voor de komende jaren zijn gelegen in het stimuleren van de aanleg van natuurvriendelijke slootkanten, start van een project leefgebied erven en opzetten van een gebied promotiekaart. Ook een website is van belang voor de communicatie.

Lidmaatschap
Uiteraard zouden wij u graag verwelkomen als nieuw lid. Het lidmaatschap bedraagt 25 euro per jaar. (voor agrariërs die lid zijn van het collectief, bedraagt het lidmaatschap 35 euro per jaar) . Dankzij uw lidmaatschap kan de vereniging haar activiteiten beter ontplooien. Elders op deze site leest u meer over een eventueel lidmaatschap van de vereniging. U kunt ook voor € 10 donateur worden
Leden en donateurs ontvangen minimaal drie keer per jaar een nieuwsbrief met tips en wetenswaardigheden. Daarnaast is er ieder jaar een algemene ledenvergadering.
Mocht u zelf een actieve rol willen vervullen, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuurs- of werkgroepleden van de vereniging.
Bij de bestuursleden kunt u uiteraard ook terecht met vragen en ideeën.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

naar twitteraccount


Nieuwsberichten


'Biltsheerlijk'
genomineerd
voor twee
onderscheidingen

lees meer


Nieuwsbrief
juni 2019


lees meer


Gebiedspromotiekaart
Noorderpark
2019

lees meer


 

Laatst bijgewerkt
17-08-2019